click  
   
 
 
 
 
 
שופיח תואצות 
 
.בכר :תא שפחמ 
1 - 10 :םיגצומ  110 ואצמנ 
 
  תילגנא וו.מ.ב
מקום טרפמ תא הרתאב תנתונה הינמרגב הלודגה תוינוכמ תרבח
לש עפש רתאב . בכרה לש ינכמ טוריפ ללוכ, היתינוכמ
. תונוש תופש ךרד רתאל הסינכו תונומת
דירוג דירוג דירוג   :תוילוק דירוג דירוג דירוג   :תויתודידי דירוג דירוג דירוג   :ןוכדע דירוג דירוג דירוג   :ןכות דירוג דירוג דירוג   :בוציע
 
http://www.bmw.com 
 
  תילגנא CNN Travel guide
מקום בלשמ ןא.ןא.יס הלודגה תושדחה תשר לש תורייתה סקדניא
תועצמאב םלועב לייטמל השורדה היצמרופניאה לכ תא
.םייטנוולר םירתאל םיקניל
דירוג דירוג דירוג   :תוילוק דירוג דירוג דירוג   :תויתודידי דירוג דירוג דירוג   :ןוכדע דירוג דירוג דירוג   :ןכות דירוג דירוג דירוג   :בוציע
 
http://www.cnn.com/TRAVEL/index.html 
 
  תירבע Inner Learning Online
מקום תרציימה תרבח - 'Informative Graphics' תרבח לש רתא
,תפטוש דומיל תורשפא ןתונ רתאה .תוילאוזיו תונכות
ידי לע ,תוינוכמ הנבמו םדאה ףוג רקחל הנהמו החונ
.ליבקמב רבסהו תילאוזיו הגוצת
דירוג דירוג דירוג   :תוילוק דירוג דירוג דירוג   :תויתודידי דירוג דירוג דירוג   :ןוכדע דירוג דירוג דירוג   :ןכות דירוג דירוג דירוג   :בוציע
 
http://www.innerbody.com 
 
  תילגנא לפוא
מקום ןונגנמ בלושמ רתאב .בכרה תינרצי לש דואמ םישרמ רתא
,תודוקנ יתש ןיב רתויב רצקה לולסמה תא עיצמה ןיינעמ
.אצומה םשו דעי םש לש הנזה רחאל
דירוג דירוג דירוג   :תוילוק דירוג דירוג דירוג   :תויתודידי דירוג דירוג דירוג   :ןוכדע דירוג דירוג דירוג   :ןכות דירוג דירוג דירוג   :בוציע
 
http://www.opel.com 
 
  תילגנא ףלוג
מקום ףלוגה תוליעפ לכ תא םצעב זכרמש הלעמו ומכישמ רתא
ןוגכ ףלוגב רושקש רבד לכ טעמכ אוצמל ןתינ רתאב.םלועב
םינקחש םע תונויאר ,תובתכ ,םיפיט ,םיעוריא ,תויורחת
.דועו ןויד יאשונ ,םימסרופמ
דירוג דירוג   :תוילוק דירוג דירוג דירוג   :תויתודידי דירוג דירוג דירוג   :ןוכדע דירוג דירוג דירוג   :ןכות דירוג דירוג דירוג   :בוציע
 
http://golf.com 
 
  תילגנא לוהסקוו
מקום לשמ רתאה .הינטירבב לפוא הז לוהסקוו עדוי אלש ימל
רבעמ הבר היצמרופניא םע תינועבצו היפיפי הקיפרג
םירצומ ,םיגחל תונתמל תונויער :דבלב םימגדה לע עדימל
.דועו םיבכרל םיוולנ
דירוג דירוג   :תוילוק דירוג דירוג דירוג   :תויתודידי דירוג דירוג דירוג   :ןוכדע דירוג דירוג דירוג   :ןכות דירוג דירוג דירוג   :בוציע
 
http://www.vauxhall.co.uk 
 
  תירבע וגרא טקייורפ
מקום לש ,תיטמוטוא תינוכמ חותיפ ,וגרא טקייורפ לש רתאה
לע עדימ רתאב .המראפ תטיסרבינואב תיגולונכטה הטלוקפה
.ואדיו יעטקב הוולמ .דועו וחותיפ ,ותרטמ ,טקייורפה
דירוג דירוג דירוג   :תוילוק דירוג דירוג דירוג   :תויתודידי דירוג דירוג דירוג   :ןוכדע דירוג דירוג דירוג   :ןכות דירוג דירוג   :בוציע
 
http://millemiglia.ce.unipr.it 
 
  תירבע לאיטנדורפ
מקום , 'לאיטנדורפ' תיאקירמאה הרבחה לש עקשומה תיבה רתא
הרבחה לע דומלל ןתינ רתאב .םייח חוטיבב החמתמה
'הרבחה תושדחב ןכדעתהל ,םינשה ךלהמב התוחתפתהו
.היתומוסרפ לש ואדיו יעטקב תופצלו
דירוג דירוג דירוג   :תוילוק דירוג דירוג דירוג   :תויתודידי דירוג דירוג דירוג   :ןוכדע דירוג דירוג דירוג   :ןכות דירוג דירוג   :בוציע
 
http://www.prudential.com 
 
  תירבע דרובלט
מקום לארשיב החתופש היגולונכט .םייחל תררועתמה העדומה
םימסרפמ םתא .ינשל דחא עציהו שוקיב תועדוה המיאתמה
רשאכ העדוה םילבקמו ,&pi0;וכו בכר ,תוריד ,םישורד תועדוה
.םכל המיאתמה השקב האצמנ
דירוג דירוג דירוג   :תוילוק דירוג דירוג דירוג   :תויתודידי דירוג דירוג דירוג   :ןוכדע דירוג דירוג דירוג   :ןכות דירוג דירוג   :בוציע
 
http://www.teleboard.co.il 
 
  תילגנא check
מקום ירתאל רושיקבו ץראב םירצומ יריחמ תאוושהב קסועה רתא
םינוש םיגוסמ םירצומ לש בחר ןווגמ רתאב .תשרב תוינק
לע אוה שגדהשכ תוינקה ירתא תריקסו םיאשונל םיגווסמה
ומכ .השיכר תויורשפאו חולשימה ןמז ,רתאה תחטבא תמר
ינורטקלא ראוד ,המיקמה הרבחה תודוא עדימ רתאב ,ןכ
.דועו תובוגתו תוינפל
דירוג דירוג דירוג   :תוילוק דירוג דירוג   :תויתודידי דירוג דירוג דירוג   :ןוכדע דירוג דירוג דירוג   :ןכות דירוג דירוג   :בוציע
 
http://www.check.co.il 
 
 
  אבה ףדל 
 
 
גניקטנ סקדניא 
 
 
עדימ ירגאמו םינויכרא םיקסעו הלכלכ
 
רודיב טנרטניאו םיבשחמ
 
טרופס האופרו תואירב
תוינק ןונגסו תוברת
עבטו תוריית תושדח
לשממו קוח הליהקו הרבח
עדמו ךוניח
 
גניקטנב וישכע 
 
 
היהי לבא ,הריקחב חתפ ייא-יב-ףאה
השק ול
ךל םיאתמ יכהש עוצקמה :רתא
ךלש תילעמב טנרטניא
 
 
 
גניקטנב דוע 
 
 
םימורופ
ט'צ
 
 

   
 

רתא ףסוה    ונל ובתיכ    םוסרפ    םישורד